Cum s-au bătut în instanță două federații ale iubitorilor de cai pentru disciplina Working Equitation

Exclusivitate

Federația Ecvestră Română, prescurtată (FER), este un organism sportiv al echitației, care a luat naștere în 1930 și este membră a Federatiei Ecvestre Internationale (FEI). Federația Română de Turism Ecvestru (FRTE) este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă si neguvernamentală, înființată în 2017 și afiliată la nivel internațional la Federatia Internationala de Turism Ecvestru (FITE).

Cu prilejul Adunării Generale din 21.04.2023, Federația Ecvestră Română a adoptat o hotărâre, prin care s-a aprobat completarea activităţii FER cu introducerea disciplinei Working Equitation (Echitație de lucru). Disciplina Working Equitation are scopul de a promova competiția între stilurile tradiționale de călărie utilizate în timpul lucrului pe teren în diferite țări și, de asemenea, să acționeze ca o vitrină pentru costumele și echipamentele tradiționale de călărie. Working Equitation a devenit un sport competitiv în 1996, împreună cu primul său campionat european desfășurat în Italia și este recunoscut ca sport în mai multe țări, mai ales în Europa și America de Sud.

În 6 iunie 2023, Federația Ecvestră Română, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, a solicitat înregistrarea în Registrul Federaţiilor, aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, a modificărilor aduse Statutului prin Hotărârea adoptată cu ocazia şedinţei Adunării Generale Ordinare din 21.04.2023, precum şi prin actul adiţional la statut, care cuprind modificările şi completările aprobate în şedința menţionată.

În iulie 2023, Federaţia Română de Turism Ecvestru a depus cerere de intervenţie principală, solicitând respingerea cererii de înscriere a modificărilor aduse actelor constitutive ale petentei FER. În motivarea consemnată de rejust.ro, intervenienta a argumentat, în esenţă, că hotărârea a fost adoptată fără a fi întrunit cvorumul necesar şi fără a fi respectată procedura de convocare.

În octombrie 2023, Tribunalul București a pronunțat o primă soluție în acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune înregistrarea modificărilor intervenite la statutul petentei Federaţia Ecvestră Română, astfel cum acestea sunt menţionate în cuprinsul actului adiţional autentificat sub nr. 291/11.05.2023, aprobate în şedinţa Adunării Generale Ordinare din 21.04.2023, conform Hotărârii autentificate sub nr. 290/11.05.2023, în Registrul federaţiilor existent la Tribunalul Bucureşti. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea anulării. Soluţie pusă la dispoziţia părţilor azi, 20.10.2023, prin mijlocirea grefei.

Judecătorul a explicat că este adevărat că, prin hotărârea din 21.04.2023, petenta a hotărât introducerea ca disciplină sportivă în cadrul Federaţiei Ecvestre Române a activităţii sportive desfăşurată sub denumirea de Working Equitation (menţiune de care sunt nemulţumite persoanele care au formulat cererea de intervenţie), însă acest aspect nu face obiectul prezentei cereri, de înscriere în registrul federaţiilor, astfel că poate fi criticată pe calea unei acţiuni separate de anulare a Hotărârii din 21.04.2023. Astfel, în prezenta procedură, faţă de specificul său, nu se poate dispune anularea hotărârii menţionate, ci doar respingerea cererii de înscriere a modificărilor. În speţă, petenta FER a făcut dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute de art. 36 alin. 4 din Legea nr. 69/2000, prin depunerea la dosar a avizului nr. 6179/31.05.2023 emis de Ministerul Tineretului si Sportului. În consecință, întrucât modificările intervenite nu conţin dispoziţii ilegale sau imorale, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 35 raportat la art. 33 si urm. din OG nr. 26/2000, tribunalul admite cererea si dispune înregistrarea modificărilor intervenite la statutul petentei Federaţia Ecvestră Română.

Soluția instanței de fond a fost atacată cu apel, care însă a fost respins zilele trecute de Curtea de Apel București. Decizia judecătorilor este definitivă.

spot_img

Articole recente

Fiscul nu i-a convins pe judecători să angajeze răspunderea unei persoane în solidar cu mama sa, urmărită penal și devenită insolvabilă

Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare, emisă în decembrie 2021 de Administrația Națională a Finanțelor Publice - Direcția...

Mai multe articole din aceeași categorie