Justnews.ro

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Ordonanței de Urgență pentru prorogarea (amânarea) termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.

MAI a explicat că, în prezent se află în vigoare Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, act normativ prin intermediul căruia se organizează Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevăzute şi pedepsite de legea penală, precum şi pentru a evita riscul recidivei.  Registrul se constituie ca o evidență distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar (ROCRIS), constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, putând fi interconectat cu alte baze de date ale Poliției Române.

Termenul inițial era 31 decembrie 2020

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) al Legii nr. 118/2019, Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuia să operaţionalizeze Registrul pe infrastructura tehnică a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar până la data de 31 decembrie 2020. În acest sens, la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române au fost întreprinse demersurile necesare în vederea realizării documentelor necesare pentru achiziționarea soluției informatice pentru realizarea Registrului national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor ca evidență distinctă în cadrul ROCRIS prin modernizarea sistemului informatic ROCRIS.

În prezent ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiții de siguranță și în mod operativ, de la orice unitate ori subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetățeni români, străini sau apatrizi și persoane juridice, precum și eliberarea adeverinței de integritate pentru persoanele fizice sau juridice care solicită acest document, în condițiile legii. La sistemul informatizat al cazierului judiciar (ROCRIS) sunt conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, celelalte structuri și 2 instituții din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție, precum și instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice care au asigurată comunicarea prin intermediul rețelei Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, prin aplicația ROCRIS se pot emite copii securizate de pe cazierul judiciar, extrasul de cazier și certificatul de integritate comportamentală, pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și justiției.

Așadar, Sistemul ROCRIS este interconectat la nivel național cu bazele de date ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DPABD), ale Ministerului Public, ale sistemului Oficiului Național al Registrului Comerțului, ale Inspectoratului General pentru Imigrări, ale Autorității Naționale pentru Cetățenie, precum și cu aplicațiile operative ale Poliției Române și ale Ministerului Afacerilor Externe, iar la nivel internațional cu cele ale Sistemului European de Informații cu privire la Cazierele Judiciare (ECRIS). Având în vedere faptul că operaționalizarea Registrului trebuie realizată pe infrastructura tehnică a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, a fost necesară analizarea tuturor implicațiilor pe care această operațiune le-ar putea genera asupra întregului sistem de baze de date interconectate la nivel național și internațional, aspect care a impus întocmirea unei documentații riguroase și a unui caiet de sarcini detaliat, în cuprinsul căruia să se regăsească specificații tehnice amănunțite. Totodată, s-a impus acordarea unei atenții sporite etapei de analiză tehnică în vederea examinării ofertei de contractare astfel încât să corespundă cerințelor specifice prevăzute în caietul de sarcini.

S-au pierdut degeaba 3 luni

Astfel, în vederea demarării procedurii de achiziție publică, autoritatea contractantă (Inspectoratul General al Poliţiei Române) a întocmit, prin structura beneficiară, referatul de necesitate și caietul de sarcini, documente finalizate în urma unei activități complexe de analiză la sfârșitul lunii ianuarie 2020, demers finalizat prin încărcarea caietului de sarcini pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice la data de 12.02.2020. Din data de 26.02.2020, documentația a fost trecută „în așteptare validare CTE” până la începutul lunii iunie a.c.. În vederea înlăturării acestui impediment, care făcea imposibilă desfășurarea cu celeritate a procedurii de achiziție, documentația de atribuire nefiind publicată pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice, Inspectoratul General al Poliției Române s-a adresat Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în data de 06.04.2020 solicitând efectuarea demersurilor necesare cu scopul de a debloca procedura, întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență conduc la imposibilitatea operaționalizării Registrului în termenul prevăzut de Legea nr. 118/2019.

Contractul a fost semnat abia la sfîrșitul lunii septembrie

La finalul lunii august, procedura de achiziție publică a fost finalizată, contractul de achiziție publică fiind semnat de către ambele părți contractante la data de 25.09.2020. Luând în considerare durata procedurii de achiziție și faptul că, potrivit contractului de achiziție, termenul de realizare a registrului este de 210 zile (aproximativ 7 luni), se evidențiază imposibilitatea obiectivă a operaționalizării Registrului în termenul prevăzut actualmente de Legea nr. 118/2019, impunându-se astfel necesitatea prorogării în mod corespunzător a termenului până la data de 30 iunie 2021.

foto:agerpres.ro

Alte articole