Propunerile UNBR cu privire la organizarea administrativ-judiciară a activității instanțelor după 31 August 2020

Exclusivitate

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a anunțat, într-un comunicat, că a luat act de solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) legată de identificarea eventualelor  dificultăți, din perspectiva avocaților, în aplicarea Hotărârii Secției pentru Judecători nr. 734/2020 si eventuale propuneri referitor la modalitatea de desfășurare a activității instanțelor ulterior datei de 31.08.2020.
UNBR a constatat următoarele aspecte:

 1. Ca regulă generală, în perioada de aplicabilitate a hotărârii sus menționate activitatea judiciară s-a desfășurat normal, în contextul necesității de a ține seama de limitările impuse în vederea prevenirii răspândirii Covid 19. Disfuncționalitățile apărute au fost relativ izolate şi, în mare măsură, s-a reușit surmontarea lor pe baza dialogului instituțional cu conducerile instanțelor de judecată, a CSM, a barourilor și a UNBR.
 2. Întrucât judecarea cauzelor pe intervale orare şi-a dovedit pe deplin eficiența în perioada de aplicabilitate a Hotărârii, se impune menținerea în continuare a acestei modalități de desfășurare a ședințelor de judecată şi pentru viitor, independent de existența sau inexistența unor reglementări specifice legate de situația sanitară din țară.

Punctual, pe articole, UNBR face următoarele propuneri:

 • Pentru accesul în arhiva instanţei în vederea consultării dosarelor, preşedintele poate stabili intervale orare alocate distinct avocatilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolventă, experţilor şi interpreţilor.

Propune modificarea/completarea astfel:
– prevederea obligativității și nu a posibilității pentru Președintele instanței de a stabili intervale orare alocate distinct avocaților pentru accesul în arhiva instanței în vederea consultării dosarelor.
– reglementarea facilității acordate avocaților de a fotografia conținutul dosarelor pentru a limita timpul petrecut în incinta arhivei.
Această din urmă propunere este justificată de faptul că, deși există acces la dosarul electronic, nu toate documentele sunt scanate, mai ales în ceea ce privește dosarele penale.

 • Președintele completului de judecată dispune întocmirea listei de şedinţă prin gruparea cauzelor pe intervale orare. urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de şedinţă şi valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite. astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanţare socială. În acest sens, preşedintele completului va putea avea în vedere şi identitatea de părţi sau de avocaţi ori de alţi participanţi în procedurile judiciare în cauzele aflate pe lista de şedinţă. Lista, conţinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanţei şi prin orice alt mijloc de informare publică.

Propune modificarea/completarea astfel:
– la stabilirea intervalului orar Președintele completului să aibă de principiu în vedere identitatea de avocați participanți în cauzele aflate pe lista de ședință;
– evitarea programării prea multor dosare într-un interval orar restrâns cu consecința nerespectării scopului declarat al hotărârii de distanțare socială; în același sens, programarea dosarelor care necesită administrarea probelor cu interogatoriu, martori spre sfârșitul ședințelor de judecată pentru a evita aglomerarea instanțelor (în sala sau în afara sălilor de ședință)

 • Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești nu sunt aplicabile.

Propune modificarea/completarea astfel:
– stabilirea unui interval orar distinct la finele ședinței de judecată în vederea instrumentării cauzelor aflate la a doua strigare.
Această modificare se impune pentru a da posibilitatea efectivă pentru avocați să se prezinte la cauze în măsura în care, datorită suprapunerii orare dintre acestea, au fost în imposibilitate să fie prezenți în intervalul orar stabilit.
Posibilitatea ca dosarele sa fie strigate la sfârșitul întregii liste de ședință (nu exclusiv la sfârșitul intervalului orar programat), se poate impune eventual, cu respectarea următoarelor condiții:
● există acordul ambelor părți,
● se depune dovada că pentru același interval orar (sau intervale orare apropiate) un avocat (sau mai mulți avocați din cauza) au mai multe dosare programate la instanțe/complete diferite
● se depune o cerere adresata instanței cu mai mult de 24 de ore înaintea datei stabilite
– reglementarea expresă ca instanțele să țină cont de eventualele cereri de preschimbare a orei sau termenului de judecată formulate de către avocați, sub rezerva justificării acestora.
– programările pe ore ale ședințelor să fie făcute, la toate instanțele, cu mai puțin de 24-48 ore înainte de ședință pentru a putea asigura posibilitatea substituirea în cazul în care sunt dosare care se suprapun pe același interval orar Ia instanțe diferite (sau chiar la complete ale aceleiași instanțe).

 • Completele de judecată pot stabili ca pe durata vacanței judecătorești să fie soluționate şi alte tipuri de cauze decât cele urgente, stabilite de colegiul de conducere al instantei. Cu toate acestea. instanţa va avea în vedere cererile de amânare a cauzei întemeiate pe efectuarea concediilor de odihnă în perioada vacanţei judecătoreşti. formulate de părţi. reprezentanţii lor convenţionali sau legali sau alţi participanţi la procedura judiciară.

Propune reglementarea cu titlu obligatoriu a admiterii de către instanțe a cererilor de amânare a cauzelor întemeiate pe efectuarea concediilor de odihnă în perioada vacanței judecătorești.

UNBR mai propune:

Introducerea unei reglementări care să permită accesul avocaților în sălile de judecată pentru studierea prealabilă a dosarului, chiar dacă ora programată pentru strigarea cauzei este pentru un alt interval orar. Sunt situații în care la dosar se înregistrează cereri sau documente chiar în ziua ședinței (posibil chiar cereri de amânare sau lăsare la a doua strigare) și de care avocatul trebuie să ia cunoștință în prealabil, nu doar la ora fixată pentru strigarea cauzei, pentru a se asigura efectivitatea dreptului la apărare.

Totodată, UNBR semnalează existența următoarelor situații:

– Nu sunt alocate intervale orare distincte pentru justițiabili, avocați, consilieri juridici acolo unde aglomerația justifica astfel de măsuri;
– Numerele de telefon alocate pentru programările telefonice nu sunt disponibile (suna ocupat). Programările de studiu al dosarelor la arhiva, solicitate on-line, au uneori termene de răspuns îndelungate (3-4 zile). La alte solicitări la care nu se răspunde deloc (nefiind implementat un sistem de confirmare automata a primirii corespondentei electronice).

UNBR propune următoarele măsuri:

 1. Pentru corespondenta electronica transmisa instanței ar trebui setat un răspuns automat de confirmare a primirii corespondenței electronice.
  2. Obținerea certificatelor de grefa (alte înscrisuri) prin posta electronica cu semnătura electronica (la fel ca la ONRC)
  3. Lipsa masurilor pentru desfășurarea in sistem on-line a ședințelor de judecată (Eventual comunicarea prin chiar citație a solicitării de a opta pentru videoconferință).
  4. Toate documentele din dosare sa fie scanate pentru a putea fi vizualizate pe aplicația infodosar;
  5. Scanarea tuturor dosarelor, inclusiv cele în materia minori si familie, si transmiterea parolei de acces; in dosarele penale scanarea documentelor din dosarele de urmărire penala.
  6. La instanțele în care nu există spațiu destinat avocaților, sa fie pus la dispoziția avocaților un astfel de spațiu sau sa fie permis accesul si staționarea în holul instanței cu respectarea normelor de distanțare socială, cu motivarea că, trebuie avut în vedere faptul că urmează toamna cu multe ploi și iarna cu temperaturi reci când nu se va putea aștepta în fața instanțelor ore întregi.
spot_img

Articole recente

Cum s-a redus, la apel, de 4 ori cuantumul daunelor morale acordate unui funcționar al CJ Ialomița, achitat într-un dosar DNA

În februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie anunțau că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale...

Mai multe articole din aceeași categorie