Cum s-a făcut de râs, pentru o sumă modică, Primăria lui Nicușor Dan, refuzând decontarea cu 50% a abonamentelor de metrou pentru donatorii de sânge

Exclusivitate

În vara anului 2022, în vederea decontării sumelor aferente abonamentelor cu tarif redus 50% eliberate donatorilor de sânge în perioada mai 2022 – iulie 2022, METROREX S.A. a formulat și transmis Primăriei Municipiului București, condusă de primarul Nicușor Dan, următoarele adrese:

 • o adresă, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului București cu nr. 86509/24.06.2022, prin care s-a solicitat decontarea sumelor aferente abonamentelor cu tarif redus 50% eliberate donatorilor de sânge aferente lunii mai 2022, menționând faptul că, în luna mai 2022, s-au eliberat 622 abonamente cu tarif redus 50%, conform adresei reprezentând „Formular centralizator de decont donatori sânge luna mai 2022”
 • o adresă înregistrată la sediul Primăriei Municipiului București cu nr. 101999/21.07.2022, prin care s-a solicitat decontarea sumelor aferente abonamentelor cu tarif redus 50% eliberate donatorilor de sânge aferente lunii iunie 2022, menționând faptul că, în luna iunie 2022, s-au eliberat 658 abonamente cu tarif redus 50%, conform adresei reprezentând „Formular centralizator de decont donatori sânge luna iunie 2022”
 • o adresă înregistrată la sediul Primăriei Municipiului București sub nr. 114721/11.08.2022, prin intermediul căreia s-a solicitat decontarea sumelor aferente abonamentelor cu tarif redus 50% eliberate donatorilor de sânge în luna iulie 2022, menționând faptul că, în luna iulie 2022, s-au eliberat 548 abonamente cu tarif redus 50%, conform adresei reprezentând „Formular centralizator de decont donatori sânge luna iulie 2022”.

METROREX SA a cerut Primăriei Municipiului București să se conformeze dispozițiilor art. 11 lit. c) coroborat cu art. 13 pct. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 1364/2006, pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge, transmițând totodată copii ale documentelor care fac dovada pretențiilor sale, respectiv centralizatoare vânzări abonamente lunare cu reducere de 50% pentru donatorii de sânge în perioada mai 2022 – iulie 2022, precum și situația penalităților aferente deconturilor centralizatoare pentru abonamentele lunare eliberate donatorilor de sânge în perioada mai 2022—iulie 2022 calculate astfel:

 • 150,98 lei – penalități aferente decontului centralizator pentru abonamentele lunare cu reducere 50% eliberate donatorilor de sânge în luna mai 2022 calculate până la data de 26.07.2022;
 • 63,10 lei – penalități aferente decontului centralizator pentru abonamentele lunare cu reducere 50% eliberate donatorilor de sânge în luna iulie 2022 calculate până la data de 10.08.2022;
 • 159,75 lei – penalități aferente decontului centralizator pentru abonamentele lunare cu reducere 50% eliberate donatorilor de sânge în luna iulie 2022, calculate până la data de 28.09.2022.

Pretențiile și argumentele părților

Întrucât la plângerile formulate de către METROREX S.A. și adresate Primăriei nu s-a primit niciun răspuns în sensul celor solicitate, societatea de transport s-a adresat în toamna anului 2022 instanței de judecată competente. Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la data de 13.10.2022 pe rolul Tribunalului București – Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal, reclamanta METROREX S.A. în contradictoriu cu pârâta Municipiul București, prin Primarul Nicușor Dan, a solicitat instanței următoarele:

 • obligarea pârâtei la plata debitului principal în cuantum de 73.120,00 lei (constituit astfel: 24.880,00 lei valoare totală cu reducere 50% aferentă lunii mai 2022, 26.320 lei valoare totală cu reducere 50% aferentă lunii iunie 2022, 21.920 lei valoare totală cu reducere 50% aferentă lunii iulie 2022), valoare provenită din deconturi centralizatoare pentru decontarea diferenței de tarif de 50%, aferentă legitimațiilor de călătorie cu metroul eliberate de METROREX S.A. donatorilor de sânge, în perioada mai 2022 – iulie 2022;
 • obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum total de 373,83 lei (calculată astfel: 150,98 lei valoare aferentă lunii mai 2022, 63,10 lei valoare aferentă lunii iunie 2022, 159,75 lei valoare aferentă lunii iulie 2022) pentru perioada de referință, respectiv mai 2022 – iulie 2022 aferentă debitului principal și în continuare până la plata efectivă a debitului principal,
 • obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, care vor fi efectuate cu prezenta cauză dedusă judecății.

Primăria Capitalei a depus întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, susținând faptul că nu există nicio dispoziție legală sau contractuală din care să rezulte obligația Municipiului București de a achita debitul solicitat de Metrorex S.A, ce reprezintă diferența de tarif de aferentă legitimațiilor de călătorie cu metroul eliberate donatorilor de sânge în perioada mai 2022—iulie 2022, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată. După cum a consemnat rejust.ro, Primăria condusă de Nicușor Dan a susținut că, în cazul Municipiului București, unde exisă șapte bugete locale, respectiv bugetul Municipiului București și cele șase bugete ale sectoarelor Municipiului București, situația ar trebui particularizată în raport de dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Soluțiile și explicațiile judecătorilor

În martie 2023, Tribunalul București i-a dat dreptate reclamantei METROREX SA:

 • Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, invocată de acesta prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei totale de 73.120 lei, reprezentând decontarea cu 50% a legitimaţiilor de călătorie cu metroul eliberate de reclamanta Metrorex S.A. donatorilor de sânge în perioada mai 2022 – iulie 2022 (compusă din sumele de 24.880 lei aferentă lunii mai 2022, 26.320 lei aferentă lunii iunie 2022 şi 21.920 lei aferentă lunii iulie 2022). Obligă pârâtul la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal, în cuantum total de 373,83 lei (din care suma de 150,98 lei este aferentă lunii mai 2022, suma de 63.10 lei este aferentă lunii iunie 2022, şi suma de suma de 159,75 lei este aferentă lunii iulie 2022) la care se adaugă dobânda legală penalizatoare ce urmează fi calculată în continuare până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune, în caz de exercitare, la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, data de 09.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Judecătorul a arătat că, potrivit dispozițiilor art. 11 lit. c) din H.G. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge, „Donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă, următoarele: c) decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședinţă înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună”. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 13 alin. 3 din H.G. nr. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge „(3) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) şi c) se suportă din bugetele locale ale localităților în care instituțiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional își au sediul”.

Referitor la fondul cauzei, judecătorul a explicat că, având în vedere că sunt îndeplinite cerinţele art. 13 alin. 3 din H.G. nr. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge, iar reclamanta METROREX S.A. a depus copii ale documentelor care fac dovada pretenţiilor, respectiv centralizatoare vânzări abonamente lunare cu reducere de 50% pentru donatorii de sânge în perioada mai – iulie 2022, precum și situația penalităților aferente deconturilor centralizatoare pentru abonamentele lunare eliberate donatorilor de sânge în aceeaşi perioadă, iar pârâtul Municipiul Bucureşti are obligaţia de a deconta reclamantei cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) şi c) din H.G. nr. 1364/2006, şi nu contestă modul de calcul al sumelor solicitate, sunt întemeiate pretenţiile reclamantei METROREX SA, pârâtul Municipiul Bucureşti având obligaţia de a da curs solicitării reclamantei.

În iunie anul trecut, Primăria Municipiului București a atacat cu recurs sentința instanței de fond, așa că disputa s-a mutat la Curtea de Apel București care, zilele trecute, a pus capăt acestui litigiu pe o sumă modică, de doar 70.000 de lei, dar jenant pentru imaginea instituției conduse de Nicușor Dan:

 • Solutia pe scurt: Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.04.2024.
spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie