Justnews.ro

La sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc miercuri, 21 octombrie 2020, dezbaterea publică pe marginea proiectului de decizie al directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru aprobarea Codului de conduită etică al personalului din sistemul administrației penitenciare. La întâlnire au participat mai mulți reprezentanți ai diverselor structuri din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, alături de președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu.

În Referatul de aprobare a Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind aprobarea Codului etic al personalului din sistemul administrației penitenciare se afirmă că următoarele principii și valori etice sunt considerate ca fiind obligatorii pentru dezvoltarea și promovarea unei culturi organizaționale proprii, după cum urmează: supunerea deplină faţă de lege; respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor private de libertate; imparţialitatea, egalitatea şi nediscriminarea; eficienţa şi eficacitatea în utilizarea resurselor instituţiei; integritatea morală; confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal; obiectivitatea în evaluare; transparenţa; responsabilitatea profesională; respectul și loialitatea.

Codul de etică se aplică tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în sistemul administrației penitenciare, după cum urmează:

  • polițiști de penitenciare;
  • personal civil, format din funcţionari publici şi personal contractual;
  • personal delegat sau detașat din alte instituții.
Consilier de etică

În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor Codului referitoare la conduita personalului în exercitarea funcțiilor deținute, conducătorii instituțiilor vor desemna o persoană, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită. Desemnarea consilierului de etică se va face prin act administrativ al conducătorului instituției. Tot prin act administrativ se vor stabili şi atribuțiile acestuia, urmând a fi consemnate, ulterior, în fişa postului.

Mai multe informații despre acest proiect al conducerii ANP găsiți aici

Alte articole